Relevanța unui proiect este foarte importantă în obținerea unei finanțării

Strategia de dezvoltare a unei regiuni are la baza definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundată a situației curente pe baza analizei socio-economice și a analizei SWOT, precum și analiza contextului național și european.

Relevanța unui proiect, urmărește în ce măsură acesta răspunde domeniului și ariei de interese ale finanțatorului, pentru a obține finanțare în Regiunea de Dezvoltare unde a fost depus.

Pentru a afla mai multe despre ce înseamnă și cât este de important să avem în vedere relevanța unui proiect pentru care vom solicita finanțare, vă invit sa citiți articolul publicat pe larg pe site-ul CPPUE.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

Filed under Profesional

Nereguli în implementare

Implementarea unui proiect cu finanţare europeană înseamnă realizarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului, în contextul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat între Beneficiar şi Autoritatea de Management.
Perioada în care se implementează proiectul este prevăzută în contractul de finanţare /ordinul de finanţare, semnat între Autoritatea de Management şi Beneficiar. În această perioadă, din diverse cauze, pot să apară nereguli care pot fi constatate şi sancţionate în conformitate cu legislaţia specifică.

Neregulile care au apărut şi care au fost constatate pe parcursul implementării unui proiect sunt de o mare diversitate. Cu toate acestea, în practică au fost identificate o serie de nereguli cu o frecvenţă mai mare, cum ar fi :
o realizarea unor lucrări în neconcordanţă cu condiţiile contractuale,
o nerespectarea legislaţiei comunitare şi naţionale privind protecţia mediului, condiţiile de angajare a forţei de muncă, protecţia muncii precum şi alte încălcări ale prevederilor legislaţiei specifice din domenii de activitate în care se implementau proiectele,
o diferenţe între costurile lucrărilor efectuate şi documentele justificative prezentate la plată,
o efectuarea unor plăţi de către Beneficiarii către contractori neeligibili,
o utilizarea echipamentelor achiziţionate prin proiect în alt scop decât cel descris în cererea de finanţare,
o nerealizarea unei activităţi sau realizarea unei activităţi fără a se respecta descrierea din cererea de finanţare,
o schimbarea locului de implementare fără respectarea prevederilor contractuale.

În ceea ce priveşte verificarea procedurilor de achiziţie publică, au fost identificate, în principal următoarele nereguli:
o nerespectarea legislației referitoare la încheierea actelor adiţionale la contracte;
o nerespectarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de reducerea termenului limită pentru depunerea ofertelor;
o utilizarea criteriului „experienţa experţilor”, ca factor de evaluare a ofertelor, contrar prevederilor art. 53 din Directiva 2004/18/CE şi art. 15 din HG nr. 925/2006;
o nerespectarea principiului privind egalitatea de tratament în evaluarea şi selecţia ofertanţilor, utilizarea unor cerinţe restrictive de calificare și selecție în documentaţia de atribuire;
o neîndeplinirea condiţiei minime de calificare referitoare la experienţa similară impusă de autoritatea contractantă în Documentaţia de atribuire, precum şi a criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
Pentru a evita apariţia acestor nereguli în implementare, la nivelul fiecărui beneficiar trebuie să existe şi să funcţioneze un sistem prin care întreaga activitate derulată în cadrul proiectului să poată fi urmărită şi analizată.
Responsabilitatea beneficiarului în această privinţă se materializează prin respectarea clauzelor contractelor încheiate cu AM/OI şi prin respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale.

Fiecare solicitant de fonduri europene trebuie să ştie că prevederile unui contract de finanţare specifică responsabilitatea beneficiarilor de a dezvolta şi implementa un sistem de control intern care să cuprindă măsuri precise prin intermediul cărora să poată asigura funcţia de prevenţie în domeniul neregulilor.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

Filed under Profesional

Neregula în proiectele finanţate cu fonduri europene

1. Ce este neregula ?
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, defineşte neregula ca fiind orice încălcare a dreptului Uniunii sau a dreptului național în legătură cu aplicarea sa care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic implicat în implementarea fondurilor ESI, care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului Uniunii prin imputarea unei cheltuieli necorespunzătoare bugetului Uniunii.
Aşadar, cadrul legislativ european şi naţional impune excluderea integrală sau parţială de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate şi depuse în vederea decontării de beneficiarii proiectelor cu finanţare europeană, a acelor cheltuieli care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.

2. Cine constată neregula?
Activitatea de constatare a neregulilor desfăşurată în baza legislaţiei naţionale, respectiv OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se desfăşoară de către Autoritatea de Management și Organismele Intermediare care gestionează fonduri europene prin structura de control din cadrul acestora sau, în situaţiile specificate de legislaţie, de structura de control din cadrul Ministerului de Finanțe.

3. Când pot să apară nereguli şi care sunt consecinţele?
Neregulile pot să apară încă din etapa evaluării și ulterior, în etapa implementării, decontării și a monitărizării ex-post.
Apariţia şi constatarea unei nereguli are consecinţe pentru orice beneficiar care a semnat un contract de finanţare cu fonduri europene, consecinţe care pot fi administrative, financiare şi în anumite situaţii, pot fi şi de natură penală. Aceste consecinţe sunt în funcţie de tipul de neregulă care a fost identificată.

Beneficiarii trebuie să ştie că, din punct de vedere financiar, constatarea unei nereguli de către autorităţile îndreptăţite, înseamnă eliminarea de la plată a cheltuielilor care nu respectă condiţiile de eligibilitate sau, în situaţia în care aceste sume au fost deja decontate către beneficiari, înseamnă recuperarea acestor sume.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

Filed under Profesional

CONSULTANTUL – Alegerea potrivită

Reglementarea activității de consultanță în domeniul proiectelor cu finanțare europeană poate fi un subiect de discuție, având în vedere că o reglementare în acest domeniu ar aduce un plus pentru cei care accesează aceste fonduri.

În practică s-a constatat că un număr mare de contracte de finanțare care au fost semnate pentru perioada de programare 2007-2013, au fost reziliate ca urmare a numeroaselor probleme apărute și nerezolvate în perioada de implementare. Aceste neajunsuri constatate în perioada de implementare au fost probleme generate încă din etapa de scriere a cererii de finanțare și au cauze multiple. Printre acestea ar fi lipsa de atenție a consultantului în tratarea anumitor apsecte, înțelegerea insuficientă a unor probleme, ceea ce conduce la apariția unor efecte neprevăzute de către consultanți în implementare, etc. Sunt multe aspecte legate de implementarea proiectelor finanțate cu fonduri europene care impun o anumită expertiză din partea consultanților.

Un proiect neimplementat sau care ajunge să fie reziliat pe parcursul implementării în urma problemelor sau a unor necorelări apărute și care nu pot fi rezolvate în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, înseamnă timp şi bani pierduți pentru scrierea cererii de finanţare, pentru perioada de evaluare a cererii de finanţare şi nu în ultimul rând pierderea şansei de a realiza un proiect necesar pentru solicitant.

Lipsa unor reglementări specifice în domeniul consultanţei, deşi nu putem afirma că este un minus, reprezintă totuşi o situaţie care permite existenţa unui număr mare de consultanţi insuficient pregătiţi.

În domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă ar putea exista un sistem de clasificare şi certificare a consultanţilor în funcţie de experienţa acestora sau de rezultatele obţinute anterior.

Inexistenţa unui sistem de validare a competenţelor deţinute de un consultant, fie că vorbim de un expert sau de o societate comercială, face posibil ca un solicitant/beneficiar să aleagă un consultant care, fie nu are expertiza necesară pentru proiectul dorit, fie are o expertiză superioară.

Ca urmare, dezvoltarea unui sistem prin care să se poată certifica capacitatea consultantului, nivelul de expertiză pe care îl poate oferi un consultant, poate fi o soluţie în luarea deciziei potrivite de către un beneficiar sau posibil beneficiar, în alegerea consultantului.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

Filed under Profesional

Sursa de finanțare potrivită!

Implementarea propriu zisă a proiectului este o etapă care se materializează după identificarea și selectarea celei mai potrivite surse de finanțare, urmată de etapa accesării finanțării.

Identificarea sursei de finanțare este un proces amplu și complex care presupune derularea unor activități legate de analiza caracteristicilor proiectului pe care doreşte să-l realizeze solicitantul şi compararea acestor caracteristici în paralel cu resursele disponibile pentru cofinanţarea proiectului dar și cu posibilităţile existente de finanţare din fonduri europene nerambursabile.

Scopul acestui proces este de a determina cât mai bine și a potrivi zonele de compatibilitate între caracteristicile proiectului propus de solicitant şi sursele disponibile de finanţare.

Un proiect cu finanțare nerambursabilă trebuie să confere durabilitate și să aducă valoare adăugată prin investițiile pe care le propune și pe care le realizează.

Implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă este un proces complex care necesită o cunoaștere temeinică a legislației naționale și europene specifice.

Având în vedere acest aspect, semnarea unui contract de finanțare nu înseamnă și o garanție a faptului că Beneficiarul va putea deconta întreaga sumă care reprezintă finanțare nerambursabilă, sumă propusă și aprobată prin bugetul proiectului.

La finalul perioadei de implementare, Beneficiarul trebuie să poată dovedi finanțatorului că și-a îndeplinit toate responsabilitățile asumate prin semnarea Contractului de finanțare.

Putem spune așadar că succesul implementării unui proiect cu finanțare nerambursabilă și asigurarea decontării întregii sume nerambursabile aprobată prin proiect, începe odată cu alegerea SURSEI DE FINANȚARE POTRIVITE!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

Filed under Profesional